สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
     
โรงเรียนแสงโสมจัดให้มี พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแด่นักเรียน และผู้ปกครอง  ที่นักเรียนจบการศึกษาขั้นแรกของชีวิตในระดับ“ปฐมวัย” โดยคุณครูโรงเรียนแสงโสมตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาการ และอบรมคุณธรรมให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จนกระทั่งนักเรียนประสบความสำเร็จ ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวถึงความประทับใจในแสงโสม และในงานนี้นักเรียนที่ชนะการประกวดมารยาทงาม  คณิตคิดเร็ว การคัดลายมือ และการระบายสี ได้ขึ้นรับเกียรติบัตรนอกจากนั้นนักเรียนทุกคนยังได้แสดงความสามารถบนเวที ในการร้องเพลงประจำโรงเรียน เช่น เพลงมาร์ชแสงโสม  เพลงนักเรียนแห่งแสงโสม  และร้อง-เต้นประกอบเพลงที่ใช้ในการเข้าแถวตอนเช้า ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนแสงโสม โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี และทางโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด คือจัดพิธีครั้งละ 1 ห้องเรียนเพื่อเว้นระยะห่าง ทุกคนตรวจ ATK ก่อนร่วมงาน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธี และได้รับการวัดอุณหภูมิ รวมถึงล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าร่วมงาน