สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และสร้างเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์, ศิลปประดิษฐ์ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อช่วยพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย ผ่านการเล่นและเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนรอบๆ ภายในบริเวณโรงเรียน