สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

สถิติจำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนที่นักเรียนสอบเข้าได้

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าได้ (คน)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 (จับสลาก)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

8 (เข้าชั้นอ.3)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program

10

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

35

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

6

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

12

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

2

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

12

โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์

9

โรงเรียนราชินีบน

5

โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ (สามเสน)

1

โรงเรียนราชวินิต

6

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (EP)

1

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

13