สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบศูนย์การเรียน และใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน

  • ได้รับรางวัลสื่อการสอนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 - 4 ท่าน
  • กิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนครบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา

ด้านร่างกาย
ว่ายน้ำ พละ กีฬาสี

ด้านอารมณ์
เชิญเทียนฝึกสมาธิ และ EQ

ด้านสังคม
งานแสดงปีใหม่ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก

ด้านสังคม
การเล่น การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ด้านสติปัญญา
ใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย

ด้านสติปัญญา
ใช้สื่อการสอนที่มี
การพัฒนาตลอดเวลา

การพาไปทัศนศึกษา

การทดลองวิทยาศาสตร์สัปดาห์ละครั้ง

การเรียนแบบโครงงาน Project Approach

เป็นการเรียนตามความสนใจ และความต้องการของนักเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอบคำถามเด็กๆได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

Conversation กับ Native English Speaking Teacher

เชิดหุ่นมือ กับ Native English Speaking Teacher

Physical Education กับครูต่างชาติ

เรียนดนตรีโคได

กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การขับรถขาไส

เรียนเมโลเดี้ยน

วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร

อุทยานการศึกษา

นักเรียนช่วยกันทำขนมกล้วยแสดงถึงประโยชน์ของกล้วย

นักเรียนขี่ม้าก้านกล้วยแสดงถึงประโยชน์
ของกล้วย เป็นการเรียนแบบบูรณาการ

เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ

นำเสนอโครงงานเป็นภาาอังกกฤษ

นักเรียนช่วยกันนำเสนอโครงงาน

นิทรรศการโครงงาน เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพ่อแม่อาสา

กิจกรรมพ่อแม่อาสา

ทัศนศึกษา Kidzania

การแสดงประจำปี

กิจกรรมเสรี

เลือกเล่นตามกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ เล่นบทบาทสมมุติ ศูนย์อิสระ กระโดดแทรมโพลีน เล่นห้องหนูน้อยพาเพลินหรือห้องเล่นนุ่มนิ่ม วิ่งเล่นสนามหญ้าหรือเล่นกลางแจ้ง