สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ติดต่อโรงเรียนอนุบาลแสงโสม สัมมากร  02-954-4722 และ 02-954-4723

Line

official

ระเบียบการรับสมัคร

อนุบาล (Mini English Program)  รับเด็กอายุ 2 ขวบ 4 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

ประถม (Mini English Program) รับเด็กอายุ 5 ขวบ 4 เดือน (นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4. รูปถ่ายผู้ปกครอง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

5. แผนที่บ้าน กรณีใช้รถโรงเรียน