สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

เรื่อง      กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2568

เรียน     ท่านผู้ปกครองที่นับถือ ทราบ

การมอบตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ยื่นเอกสารสำคัญทั้งหมด ได้แก่ใบสมัครเรียนซึ่งได้แนบมาด้วย (กรุณากรอกข้อมูล) และยื่นเอกสารต่างๆที่แจ้งไว้ด้านล่างในใบสมัคร ได้แก่

            - สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

            - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

            - สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

            - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

            - รูปถ่ายนักเรียน บิดา และมารดา ขนาดใดก็ได้

  • พบคุณครูประจำชั้น (IEP ครูไทย-Native) (ถ้าท่านมาตามกำหนดเวลาด้านล่าง) กรณีที่มีข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับนักเรียน เช่น การแพ้อาหาร  ขอความกรุณาท่านแจ้งกับคุณครูประจำชั้น รับตารางสอน
  • ได้รับทราบระเบียบต่างๆของโรงเรียน
  • พานักเรียนลองชุดนักเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเปิดเทอม
  • รับอุปกรณ์ของนักเรียน

ท่านผู้ปกครองที่จะพานักเรียนมามอบตัว และพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น จำกัด 2 ท่าน

(ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาพบคุณครูที่รร. สามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยผ่าน Zoom ได้ ท่านละประมาณ 5 – 10 นาที โดยนัดหมายกับคุณครูผ่านไลน์ส่วนตัว ตามวัน - เวลาที่ผู้ปกครอง และคุณครูสะดวก)

กำหนดการมอบตัว วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567

K.1/8   9:00-10:30 น.

K.1/9   10:30-12:00 น.

ขอความกรุณาท่านชมวิดีโอปฐมนิเทศโดยสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ค่ะ

messageImage 1720402142859