สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 

เรื่อง      กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

เรียน     ท่านผู้ปกครองที่นับถือ ทราบ

            การมอบตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ยื่นเอกสารสำคัญทั้งหมด ได้แก่ใบสมัครเรียนซึ่งได้แนบมาด้วย (กรุณากรอกข้อมูล) และยื่นเอกสารต่างๆที่แจ้งไว้ด้านล่างในใบสมัคร ได้แก่

                  - สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

                  - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

                  - สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

                  - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

- รูปถ่ายนักเรียน บิดา และมารดา ขนาดใดก็ได้

  • พบคุณครูประจำชั้น (คุณครูไทย) (ถ้าท่านมาตามกำหนดเวลาด้านล่าง) กรณีที่มีข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับนักเรียน เช่น การแพ้อาหาร  ขอความกรุณาท่านแจ้งกับคุณครูประจำชั้น รับตารางสอน
  • ได้รับทราบระเบียบต่างๆของโรงเรียน
  • พานักเรียนลองชุดนักเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเปิดเทอม
  • รับอุปกรณ์ของนักเรียน

ท่านผู้ปกครองที่จะพานักเรียนมามอบตัว และพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น จำกัด 2 ท่าน กรุณาส่งผลตรวจ ATK ของท่าน และของนักเรียนให้คุณครูทางไลน์ ก่อนเข้าโรงเรียน โดยเขียนชื่อเล่นของน้อง/ห้อง ชื่อคุณพ่อ คุณแม่ วันที่ เวลาตรวจที่ผลตรวจ (ของนักเรียนสามารถใช้การตรวจทางน้ำลายได้ค่ะ) ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านค่ะ

*คุณครูและพนักงานที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้ว และตรวจ ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้ง*

(ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาพบคุณครูที่รร. สามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยผ่าน Zoom ได้ ท่านละประมาณ 5 – 10 นาที โดยนัดหมายกับคุณครูผ่านไลน์ส่วนตัว ตามวัน - เวลาที่ผู้ปกครอง และคุณครูสะดวก)

 

กำหนดการมอบตัวมีดังนี้

ชั้นเรียน

วันที่มอบตัว

เวลามอบตัว

K.1/8

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

8:00 – 9:30 น.

K.1/9

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

9:30 – 11:00 น.

 

ขอความกรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อลงทะเบียน กรุณาใส่หน้ากากอนามัย พร้อมวัดอุณหภูมิ และ Scan "ไทยชนะ" ก่อนเข้าโรงเรียน และกรุณากลับตามรอบเวลาของท่าน เพื่อทางรร.จะเตรียมทำความสะอาดสำหรับรอบต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

 

ความกรุณาท่านชมวิดีโอปฐมนิเทศโดยสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ค่ะ

2222222222.jpg