มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
หลักสูตร

เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบศูนย์การเรียน และใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน

  • ได้รับรางวัลสื่อการสอนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 - 4 ท่าน
  • กิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนครบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา

ด้านร่างกาย
ว่ายน้ำ พละ กีฬาสี

ด้านอารมณ์
เชิญเทียนฝึกสมาธิ
และ EQ


ด้านสังคม
งานแสดงปีใหม่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออก


ด้านสังคม
การเล่น
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ด้านสติปัญญา
ใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย

ด้านสติปัญญา
ใช้สื่อการสอนที่มี
การพัฒนาตลอดเวลา

 


การพาไปทัศนศึกษา

การทดลองวิทยาศาสตร์สัปดาห์ละครั้ง
 

การเรียนแบบโครงงาน Project Approach

เป็นการเรียนตามความสนใจ และความต้องการของนักเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอบคำถามเด็กๆได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น

นักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

กิจกรรมเสริมประสบการณ์


คุณแม่อาสา สอนโยคะ


    คุณพ่ออาสาสอนเรื่องผลิตภัณฑ์
ที่มีตรา ม.อ.ก. โดยใช้ Mascot เป็นสื่อ

 

โครงการ "พ่อแม่อาสา" เป็นการเชิญ     ผู้ปกครองมาให้ความรู้
กับนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ
ที่มีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ

การร่วมกิจกรรมกับ
รายการโทรทัศน์

กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น
การขับรถขาไส


  วิทยาศาสตร์ประกอบอาหารทำ
"เกี๊ยวทอดสองเกลอ" และมีรายการโทรทัศน์ถ่ายทำ


สถิติหัวข้อต่าง ๆ
ที่นักเรียนอยากรู้


Web หรือ แผนภูมิใยแมงมุม
แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของปลากัดพร้อมนักเรียนชั้นอ.3 นำเสนอโครงงานเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก

 


นักเรียนช่วยกันทำ
 ขนมกล้วย
แสดงถึงประโยชน์ของกล้วย

นักเรียนช่วยกันตกแต่ง
 โมเดล เป็นการเรียนรู้
โดยการลงมือกระทำและ
ผ่านประสบการณ์ตรง


นักเรียนขี่ม้าก้านกล้วย
แสดงถึงประโยชน์
ของกล้วย เป็นการเรียนแบบบูรณาการ

 


นักเรียนช่วยกันทำภาพพิมพ์จากพืชหัวเป็นการเรียนรู้แบบ Project Approach

นักเรียนชั้นอนุบาล 1
ช่วยกันจัดดอกไม้ในกิจกรรมโครงงาน


นักเรียนช่วยกัน
ปลูกผักบุ้ง รดน้ำ บันทึกการเจริญเติบโต และนำไปประกอบอาหาร ผัดผักบุ้ง

 


ผู้ปกครองช่วยลูกฉีดสีน้ำพ่นสีดอกไม้ประดิษฐ์จากทิชชูในกิจกรรมโครงงาน

นักเรียนประกอบอาหารลูกชุบในกิจกรรม"พ่อแม่อาสา"


การจัดแสดงนิทรรศการ เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม

นักเรียนทดลองวิทยาศาสตร์"ทำอย่างไรให้ไข่ลอยในน้ำได้?"

 

กิจกรรมเสรี

 

                                    

                                     


                                            

                                                     

                                                     

เลือกเล่นตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ เล่นบทบาทสมมุติ ศูนย์อิสระ กระโดดแทรมโพลีน เล่นห้องหนูน้อยพาเพลินหรือห้องเล่นนุ่มนิ่ม วิ่งเล่นสนามหญ้า หรือเล่นกลางแจ้ง